Podmínky výkupu

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro Kupní smlouvu uzavřenou mezi Smluvními stranami od 5. 12. 2012

I. Definice pojmů

Analýzou se rozumí odborná analýza ryzosti Drahého kovu v Předmětu.

Drahými kovy se rozumí zlato (Au), stříbro (Ag), platina (Pt) nebo palladium (Pd).

Identifikačními údaji se rozumí, jde-li o fyzickou osobu, všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osob; jde-li o právnickou osobu, pak obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, Identifikační údaje ve smyslu tohoto odstavce VOP ohledně osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.

Předmětem se rozumí věc určená k Analýze, obsahující nebo vyrobená z kovové slitiny s určitým poměrným hmotnostním obsahem (ryzostí) Drahého kovu, případně z drahých kamenů, jakož i z jiných příměsí.

Kupní cenou se rozumí cena za Předmět uvedená v Obchodní nabídce, zohledňující hmotnost Předmětu po provedení Analýzy, ryzost Drahého kovu v Předmětu, aktuální cenu Drahých kovů na komoditní burze a dobu splatnosti Kupní ceny, stanovená v měně CZK nebo EUR dle směnného kurzu zveřejněného Českou národní bankou ke dni učinění Obchodní nabídky.

Kupní smlouvou se rozumí smluvní závazkový vztah ve smyslu čl. V. VOP mezi Kupujícím a Prodávajícím, jehož předmětem je nákup a prodej Předmětu nebo jeho části za stanovenou kupní cenu.

Kupujícím se rozumí obchodní společnost MAXARIUM SE, se sídlem 110 00 Praha 1 – Vodičkova 710/31, IČ: 24243884.

Obchodní nabídkou se rozumí návrh Kupujícího ve smyslu čl. IV. těchto VOP na uzavření Kupní smlouvy určený Prodávajícímu po provedení Analýzy.

Odvrty se rozumí vzorky analyzovaného materiálu odděleného od Předmětu Kupujícím při provádění Analýzy.

Prodávajícím se rozumí vlastník Předmětu, který má zájem o provedení Analýzy a případně též o Prodej Předmětu či jeho části Kupujícímu.

Předávacím protokolem se rozumí součást Smlouvy o analýze, obsahující popis Předmětu předávaného Prodávajícím Kupujícímu za účelem provedení Analýzy.

Smlouvou o analýze se rozumí smluvní závazkový vztah ve smyslu čl. III. VOP mezi Kupujícím a Prodávajícím, jehož předmětem je provedení Analýzy za stanovený poplatek.

Smluvní dokumentací se rozumí Smlouva o analýze, Obchodní nabídka a Kupní smlouva.

Smluvními stranami se rozumí Prodávající a Kupující.

VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

II. Základní ustanovení

1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smluvní dokumentace nebo v její souvislosti, anebo při jejím sjednávání.

2. VOP jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na Webové stránce Prodávajícího. Změní-li se VOP v průběhu uzavírání Smluvní dokumentace či v průběhu její platnosti, postupuje se podle VOP platných a účinných v okamžiku uzavření Smlouvy o analýze, nestanoví-li zákon či jiný obecně závazný právní předpis jinak.

III. Analýza

1. Uzavřou-li Smluvní strany Smlouvu o analýze, je Prodávající povinen předat Kupujícímu v místě jeho provozovny Předmět k provedení Analýzy. Při předání Předmětu je Prodávající povinen vyplnit Předávací protokol, který je nedílnou součástí Smlouvy o analýze.

2. V Předávacím protokolu musí být zejména uvedeny Identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, způsob doručení výsledku Analýzy, slovní popis Předmětu, jeho hmotnost, tvrzení Prodávajícího o ryzosti Drahého kovu v Předmětu a vyznačení, zda má Prodávající po provedení Analýzy zájem o prodej Předmětu nebo jeho části Kupujícímu a s jakou dobou splatnosti Kupní ceny. Prodávající je povinen veškeré údaje uvést úplně a pravdivě.

3. Prodávající podpisem Smlouvy o analýze prohlašuje, že zná způsob provedení Analýzy a je srozuměn s tím, že:

- v důsledku provedení Analýzy ztratí Předmět zcela svou podobu, a tedy i veškerou uměleckou, historickou či citovou hodnotu;

- při provedení Analýzy budou veškeré kameny tvořící součást Předmětu od roztavené slitiny odděleny;

- v důsledku spálení či vypaření neušlechtilých materiálů a odstranění veškerých kamenů tvořících součást Předmětu dojde k mnohdy výraznému snížení hmotnosti Předmětu zjištěné při jeho předání;

aniž by přitom Prodávajícímu vzniklo právo na jakoukoli kompenzaci.

4. Kupující je povinen provést Analýzu do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne předání Předmětu a ve stejné lhůtě, způsobem uvedeným v Předávacím protokolu předat Prodávajícímu Odvrty z Předmětu a výsledek Analýzy.

5. Nemá-li Prodávající zájem o prodej Předmětu Kupujícímu nebo není-li ryzost Drahého kovu v Předmětu dle výsledku Analýzy vyšší než 8 %, je Prodávající povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne obdržení výsledku Analýzy převzít Odvrty a Předmět v provozovně Kupujícího. O vrácení Odvrtů a Předmětu vystaví Kupující výdajový doklad. Je-li Prodávající fyzickou osobou podnikající nebo právnickou osobou, je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od převzetí Odvrtů a Předmětu zaslat Kupujícímu daňový doklad (fakturu).

IV. Obchodní nabídka

1. Má-li Prodávající zájem o prodej Předmětu nebo jeho části Kupujícímu a je-li ryzost Drahého kovu v Předmětu dle výsledku Analýzy vyšší než 8 %, předá Kupující Prodávajícímu spolu výsledkem Analýzy ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 4 VOP též Obchodní nabídku.

2. V Obchodní nabídce musí být uvedena především Identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, ryzost Drahého kovu v Předmětu zjištěná provedením Analýzy, hmotnost Předmětu nebo jeho části po provedení Analýzy, výše Kupní ceny a možnosti její úhrady.

3. Prodávající je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení Obchodní nabídky zaslat Kupujícímu její písemnou akceptaci či odmítnutí.

4. Odmítne-li Prodávající Obchodní nabídku, je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od odeslání odmítnutí převzít Odvrty a Předmět v provozovně Kupujícího a uhradit Kupujícímu poplatek za provedení Analýzy ve výši stanovené Smlouvou o analýze. Nedojde-li k úhradě poplatku řádně a včas, je Kupující oprávněn Odvrty a Předmět zadržet, a to až do úplného zaplacení poplatku. Prodávající tímto prohlašuje, že je s možností tohoto zadržení srozuměn.

5. Nezašle-li Prodávající Kupujícímu ve stanovené lhůtě akceptaci ani odmítnutí Obchodní nabídky, považuje se Obchodní nabídka za akceptovanou.


 

V. Kupní smlouva

1. Akceptuje-li Prodávající Obchodní nabídku, dochází doručením akceptace Kupujícímu k uzavření Kupní smlouvy. Prodávající je povinen v akceptaci uvést, kterou z variant kupní ceny zvolil. K přechodu vlastnického práva k Předmětu dochází okamžikem uzavření Kupní smlouvy.

2. Kupující je povinen vystavit potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. V tomto oznámení musí být uvedeny především Identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího, hmotnost Předmětu nebo jeho části po provedení Analýzy, ryzost Drahého kovu v Předmětu, poplatek za provedení Analýzy, kupní cena za 1 (slovy: jeden) gram Drahého kovu, kupní cena za Předmět nebo jeho část, splatnost poplatku a kupní ceny, datum uskutečněného zdanitelného plnění odpovídající dni uzavření Kupní smlouvy, datum předání daňových a účetních dokladů.

3. Prodávající je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od odeslání akceptace podepsat potvrzení o uzavření Kupní smlouvy uvedené v předchozím odstavci a tento podpis nechat ve stejné lhůtě úředně ověřit. Prodávající je zároveň povinen ve stejné lhůtě převzít v provozovně Kupujícího Odvrty a kameny oddělené od Předmětu při provedení Analýzy. Nebudou-li tyto Odvrty a kameny Prodávajícím ve lhůtě převzaty, je Kupující oprávněn je zlikvidovat, aniž by Prodávajícímu vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci. Kupující není povinen likvidaci Odvrtů a kamenů Prodávajícímu prokazovat.

4. Je-li Prodávající plátcem DPH, je povinen po skončení zdaňovacího období pro DPH (měsíc/čtvrtletí) předložit Kupujícímu přiznání k DPH včetně potvrzení o jeho podání k příslušnému správci daně a včetně evidence pro daňové účely, z níž bude patrné, že zdanitelná plnění ve prospěch Kupujícího jsou v tomto přiznání uvedena a tím i řádně zdaněna, anebo čestné prohlášení Prodávajícího o uvedených skutečnostech s úředně ověřeným podpisem.

5. Budou-li naplněny podmínky § 109 zákona o DPH, souhlasí Prodávající s tím, že částka zaplacená správci daně ve smyslu cit. ust. zákona o DPH je částečnou úhradou závazku resp. pohledávky zdanitelného plnění, kterého se zajištění daně týká.

VI. Odstoupení od Smluvní dokumentace a smluvní pokuty

1. Poruší-li Kupující svou povinnost stanovenou v čl. III. odst. 4 VOP a nedojde-li k nápravě této situace do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů poté, co jej Prodávající na porušení povinnosti upozornil, je Prodávající oprávněn od Smlouvy o analýze odstoupit.

2. Poruší-li Prodávající své povinnosti stanovené v čl. III. odst. 5 poslední větě a v čl. IV. odst. 4 a v čl. V. odst. 3 a 4 VOP a nedojde-li k nápravě této situace do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů poté, co jej Kupující na porušení povinnosti upozornil, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý den jeho trvání.

3. Před uzavřením Kupní smlouvy je Kupující oprávněn od Smlouvy o analýze kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodů.

4. Prodávající bere na vědomí, že od Kupní smlouvy nelze odstoupit, neboť se ve smyslu ustanovení § 54c odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jedná o kupní smlouvu na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit.

5. Bude-li však Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny více než 10 (slovy: deset) pracovních dní po její splatnosti a nedojde-li k nápravě této situace ani do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů poté, co jej Prodávající k zaplacení kupní ceny vyzval, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení a Prodávající je vedle toho oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, jinak je neplatné; účinnosti nabývá dnem jeho doručení smluvní straně, pro porušení jejíž povinnosti bylo učiněno. Odstoupením zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ustanovení o smluvních pokutách a rozhodném právu však zůstávají v platnosti i po skončení platnosti této smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající bere na vědomí, že je při uzavírání Smluvní dokumentace, jakož i při veškeré komunikaci s Kupujícím povinen uvádět své Identifikační údaje úplně, správně a pravdivě.

2. Prodávající souhlasí se zpracováním svých Identifikačních údajů Kupujícím pro účely realizace práv a povinností ze Smluvní dokumentace a prohlašuje, že Identifikační údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně.

V. Ustanovení společná a závěrečná

1. V souladu s ustanovením § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se Kupní smlouva, jakož i právní vztahy Kupní smlouvou nebo VOP neupravené řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

2. Je-li Kupujícím fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, sjednávají Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Kupní smlouvy nebo VOP neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních.